Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN
Forskning og udvikling

Projekter

Følg med i de spændende projekter SIMAC er en del af. Vi værdsætter at kunne bidrage til forskning og udvikling af de uddannelser og hverv i den maritime branche. 

Autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv, Ph.d. projekt

Projektperiode: September 2018 – August 2021

Projektet sigter imod at afdække mulighederne for og udfordringerne ved udvikling af autonome skibe fra et drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv. Med udgangspunkt i nutidens moderne skibe skal projektet bidrage til at vise, hvor og i hvor høj grad det kan forventes, at autonome skibe vil kunne optimere den eksisterende skibsdrift. Projektet vil klarlægge, hvilke udfordringer, som endnu eksisterer, og hvilke der skal løses før visionen om de autonome skibe kan realiseres.

Fælles for den eksisterende forskning og udvikling inden for autonome skibe er, at der hovedsageligt fokuseres på to områder; den tekniske udfordring med at få computersystemer til at erstatte navigatørerne samt det juridiske aspekt ved operationen af førerløse fartøjer. Arbejdet med at varetage skibets navigation udgør dog kun en lille del af det samlede arbejde om bord på de fleste store handelsskibe. Den øvrige arbejdsbyrde, og hvordan denne skal løftes i fremtidens autonome skibe er kun i ringe grad belyst. Projektet vil bidrage til at belyse størrelsen og omfanget af de drifts- og vedligeholdelsesmæssige udfordringer i udviklingen af de autonome skibe. Vækstrapporten for Det Blå Danmark nævner flere gange autonome skibe som et vigtigt fokuspunkt for den danske maritime industri. Som et almennyttigt projekt vil projektets resultater være af interesse for og kunne bruges af mange aktører inden for det maritime erhverv.

Partnere:
SIMAC
SDU

Kontakt:
Stig Eriksen
Adjunkt, ph.d.-studerende
ste@simac.dk
+45 7221 5661

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond
Lauritzen Fonden 
A/S D/S Orient’s Fond

Autonomous Situation Awareness for Navigation (ASAN)

Projektperiode: August 2018 – Juli 2020

Den teknologiske udvikling muliggør nye løsninger inden for skibsfart med en højere grad af automatisering og autonomi. Autonome løsninger inden for navigation og manøvrering er væsentlige skridt i denne retning.

Formålet med projektet er at udvikle metoder og pålidelige computeralgoritmer, som kan udføre situation awareness på niveau med en erfaren navigatør. Projektet drager fordel af et tæt samarbejde mellem erfarne undervisere inden for navigation fra SIMAC og forskere fra DTU. I fællesskab besidder de ekspertisen til at udvikle, teste og validere software, som vil muliggøre computerbaseret situation awareness – og dermed bidrage til den maritime branches fortsatte vækst.

Forventede resultater:

  • Effektiv implementering af algoritmer til verifikation, simulering og tests mod real-life data
  • Demonstration af robust opdagelse og klassificering af relevante objekter til søs baseret på realdata
  • Robust og hurtig estimering af andre skibes sejladsadfærd i realtid
  • Test af scenarier med normale og vanskelige situationer for at muliggøre objektiv evaluering
  • Succesfuld evaluering af erfarne navigatører

Læs mere her.

Partnere
DTU Compute
DTU Electro
Wärtsilä Lyngsø Marine
Søfartsstyrelsen
Geodatastyrelsen
SIMAC

Kontakt
Marie Lützen
Docent, civilingeniør, ph.d.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond 
A/S D/S Orient’s Fond 
Lauritzen Fonden

Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training (CYMET)

Projektperiode: Juni 2018 – Maj 2019

Målet med dette projekt er at udarbejde en træningspakke for STCW-uddannelse i cyber-sikkerhed. Projektet skal indsamle eksisterende læringsmateriale og gøre det tilgængeligt på en online platform for IAMUs medlemsinstitutioner.

Projektet vil også analysere det nuværende stadie af maritim cyber-sikkerhed og evaluere den fremtidige udvikling i maritime cyber-risici. Herunder vil risici relateret til avancerede navigationssystemer, fjernopkoblet vedligeholdelsesdiagnosticering, internet-of-things og cloud computing blive afdækket. Projektet vil på baggrund af risikoanalyse og behov for sikkerhedsuddannelse udarbejde anbefalinger for fremtidig inkludering af cyber-sikkerhed i maritim uddannelse og træning.

Projektet varetages i et samarbejde mellem de maritime uddannelsesinstitutioner Svendborg International Maritime Academy (SIMAC, Denmark), Satakunta University of Applied Sciences (SAMK, Finland) og Gdynia Maritime University, Poland. Projektet er et IAMU-projekt under FY2018 med temaet: Technology for safer and greener shipping (International Association of Maritime Universities) er en non-profit international organisation, som har til formål at øge kvaliteten og niveauet af uddannelse på maritime uddannelsesinstitutioner.

Partnere
SIMAC
Satakunta University of Applied Sciences, Finland
Gdynia Maritime University, Polen

Kontakt
John Mogensen
Adjunkt
jmo@simac.dk
+45 7221 5693

Projektet støttes af:
IAMU

ISM-koden – En retlig ramme for kvalitetsskibsfart? (Ph.d.-studie)

Projektperiode: November 2017 – Oktober 2020

Målet med projektet er at afklare om intentionen med The International Safety Management Code (ISM-koden) faktisk er realiseret. ISM-koden stiller krav til rederen om udarbejdelse af et Safety Management System (SMS), som gennem procedurer virker som et formaliseret regelsæt nedfældet skriftligt.

Formålet med projektet er at kontrollere adfærden om bord på de skibe, hvor rederen jf. definitionen i ISM-kodens Part A, 1.1.2 fungerer som reder. Målet er sikringen af at arbejdet om bord sker i overensstemmelse med gældende lovgivning samt rederens fastsatte politik. ISM-koden virker som en selvregulerende regulering. Den anses som en vigtig faktor i etableringen og fastholdelsen af kvalitetsskibsfart.

Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: ”Er intentionen med ISM-koden faktisk realiseret, og repræsenterer den en retlig ramme egnet til at sikre kvalitetsskibsfart fremover?”

Projektet bidrager til forståelsen af, hvordan selvregulering (i form af ISM-koden) påvirker arbejdspraksis i det maritime samt hvad der sker i samspillet med anden regulering. Desuden undersøges det, hvordan dette kan understøtte kvalitetsskibsfart. Det forventes, at denne undersøgelse samlet vil kunne svare på, om ISM-koden har fået den ønskede virkning – inklusiv identificering af utilsigtede virkninger – og herved kunne bidrage med løsningsforslag til reducering af negative effekter.

Partnere

Kontakt
Signe Jensen
Lektor, ph.d.-studerende
sje@simac.dk
+45 7221 5671

Projektet støttes af:
SIMAC,
Den Danske Maritime Fond
Lauritzen Fonden

ECOPRODIGI

Projektperiode: September 2017 – August 2020

Miljø er blevet en konkurrenceparameter, som den maritime industri i stigende grad er nødt til at adressere.

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og implementere digitale løsninger, som reducerer miljøbelastningen igennem fartøjets livscyklus. Projektet fokuserer på Østersø-regionen, hvor en stor del af skibstrafikken udgøres af ro-ro skibe samt færger. Der udarbejdes analyser, hvis formål blandt andet er at afdække omfang og årsager til de mest miljøbelastende processer og operationer igennem den maritime værdikæde. Som en del af projektet udvikles der brugervenlige digitale beslutningsværktøjer, som sikrer mere energieffektiv sejlads.

Da projektet omfatter miljøbelastning igennem et fartøjs livscyklus indgår der blandt andet værfter, rederier, teknologileverandører, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner fra hele Østersøregionen.

Forventede resultater:
Information om de primære miljøbelastninger i den maritime værdikæde Viden om udfordringer og best-practice i fælles udvikling og implementering af digitale løsninger Udvikling og implementering af energieffektive digitale løsninger Øgning af rederier, værfter, underleverandører og havnes miljøvenlighed Anbefalinger vedrørende tværnational maritim digitalisering

Interreg Baltic Sea Region er er et forskningsprogram i regi af EU, som blandt andet støtter projekter der har til formål at udvikle miljøvenlig skibsfart. Læs mere her.

Partnere
Se alle partnere her

Kontakt
Marie Lützen
Docent, civilingeniør, ph.d.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Interreg Baltic Sea Region
European Regional Development Fund

Blue Talents (SIMAC)

Projektperiode I: Februar 2016 – Juli 2016

Projektperiode II: Februar 2017 – Juli 2017

Projektets formål er at styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende på SIMAC gennem et talentudviklingsforløb, der løfter deres faglige og personlige kompetencer til et endnu højere niveau.

Særlige talenter skaber innovation og fremmer væksten i den maritime branche, bl.a. i form af væsentligt forbedrede materialer, produkter, arbejdsprocesser, systemer eller tjenesteydelser. Dette gavner såvel den danske maritime branches konkurrenceevne på det globale marked som den enkelte studerendes karriereudvikling.

Projektet medvirker til at styrke talentmassen i den danske maritime branche, som bidrager til at øge Det Blå Danmarks styrkeposition på det globale marked. Projektperiode I fokuserer på udvikling af et talentudviklingsforløb, imens periode II er gennemførsel af talentprogrammet.

Erfaringer fra talentudviklingsprojektet videreformidles i det internationale maritime uddannelsesforum IAMU på konferencen i oktober 2017. Desuden har vi formidlet vores erfaringer på et inspirationsseminar til såvel de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner i Danmark og til de danske maritime virksomheder – herunder virksomhederne i Fyns Maritime Klynge.

Partnere

Kontakter
Thomas Holm Rasmussen
Lektor
thr@simac.dk
+45 7221 5672

Hanne Bonde Jensen
Lektor
hbo@simac.dk
+45 7221 5675

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond

Blue INNOship: Awareness

Projektperiode: April 2015 – Marts 2019

Målet med dette projekt er at få mere energieffektive skibe gennem involvering af besætning og rederi. Hovedfokus vil ligge på analyse af arbejdsskibe og mindre færger med et varieret driftsmønster. Projektet skal demonstrere, hvorledes der med forholdsvis simple tiltag kan foretages en reduktion i energiforbrug og tilhørende emissionsudslip om bord.

Det forventes, at der gennem projektet opnås grundlæggende viden omkring menneskers involvering i energieffektivisering. Hvordan skabes et system, der opfordrer og motiverer til involvering og medvirker til løbende energiforbedringer om bord på skibe? Hvilke faktorer og metoder har stor indflydelse, og er der metoder, der har større effekt end andre?

Projektet er et samarbejde mellem erhverv, maritim uddannelsesinstitution og universitet. Energieffektiv drift af skibe er et emne, der indgår i de maritime uddannelser på SIMAC. Projektet vil derfor, udover den kommercielle del – indtjening, kompetenceløft, øget beskæftigelse i erhvervet – medføre, at der gennem uddannelse sikres tilgang af personer med stor viden indenfor energieffektivitet til det maritime erhverv.

Projektet er et delprojekt under Blue INNOship.  
Blue INNOship er den samlede betegnelse for et større samfundspartnerskab, som skal sætte skub i Det Blå Danmark gennem grøn innovation. Partnerskabet er et tværgående samarbejde med omkring 40 partnere fra bl.a. industrien, rederier, universiteter og myndigheder. Partnerskabet består af 14 innovationsprojekter, hvoraf dette er det ene.

Partnere
SIMAC
SDU
Rederierne: A2SEA, Esvagt, Færgen

Kontakt
Marie Lützen
Docent, civilingeniør, Ph.d.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Den Danske Maritime Fond

Blue INNOship: Monitoring and performance

Projektperiode: April 2015 – Marts 2019

Målet med dette projekt er at få mere energieffektive skibe gennem optimeret drift ved teknologiske løsninger samt involvering af besætning og rederi. Hovedfokus vil ligge på analyse af arbejdsskibe og mindre færger med et varieret driftsmønster. Projektet skal demonstrere, hvorledes der med forholdsvis simple tiltag kan foretages en reduktion i energiforbrug og tilhørende emissionsudslip om bord.

Projektet er et samarbejde mellem erhverv, maritim uddannelsesinstitution og universitet. Energieffektiv drift af skibe er et emne, der indgår i de maritime uddannelser på SIMAC. Projektet vil derfor, udover den kommercielle del – indtjening, kompetenceløft, øget beskæftigelse i erhvervet – medføre, at der gennem uddannelse sikres tilgang af personer med stor viden indenfor energieffektivitet til det maritime erhverv.

Projektet er et delprojekt under Blue INNOship.
Blue INNOship er den samlede betegnelse for et større samfundspartnerskab, som skal sætte skub i Det Blå Danmark gennem grøn innovation. Partnerskabet er et tværgående samarbejde med omkring 40 partnere fra bl.a. industrien, rederier, universiteter og myndigheder. Partnerskabet består af 14 innovationsprojekter, hvoraf dette er det ene.

Partnere
SIMAC
SDU Automation Lab
Rederierne: A2SEA, Esvagt, Færgen

Kontakt
Marie Lützen
Docent, civilingeniør, Ph.d.
mal@simac.dk
+45 7221 5662

Projektet støttes af:
Innovationsfonden