Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Specialkurser (i samarbejde med Doulgerof & Lamberg)

Integrated bridge ressource management training

Formål

Formålet med kurset er at skabe en generel handleorientering i deltageren, som er rettet mod minimering af fejl i arbejdsfunktionen, og forbedring af sikkerheden ombord. Dette forudsættes af oparbejdelsen af en sådan viden og sådanne færdigheder, at deltagerens evne til at interagere hensigtsmæssigt med sine maritime omgivelser [bro/maskinrum] styrkes.
Om end at det ikke er genstand for effektmåling, så indbefatter kursets sigte desuden holdningspåvirkning i forhold til:

 • Accept af, at fejl uundgåeligt opstår i dynamiske og komplekse systemer
 • At fortløbende monitorering af givne arbejdsmæssige processer af givne system-operatører er en nødvendighed
 • Etablering af nødvendige beredskabssystematikker.
Mål

Deltageren gennemgår den integrerede træning som sigter mod gradvis opbygning af nødvendig viden og essentielle færdigheder som deltageren kan bringe i
anvendelse i forhold til sin funktionelle arbejdsrolle.

Ved kursets afslutning skal deltageren kunne:

 • Udvise hensigtsmæssig håndtering af sig selv og andre under forhold med stigende kompleksitet [på broen/i maskinrummet].
 • Skabe mening i kompleksitet efter at have nedbrudt givne problematikker til håndterbare størrelser.
 • Udfoldelse af situationel adfærd med henblik på effektiv håndtering af givne kontekstuelle opgaver [på broen/i maskinrummet].

Til brug for sin udfoldelse og løsning af opgaver under kursus, råder deltageren over Essential Leadership Toolbox® samt Human Factor-elementer hentet fra
Essential 7 Human Factors®.

Resultatet er tilfredsstillende, hvis:

 • Deltageren kan redegøre for sammenhængen mellem Human og Technical Factors og sikkerhed om bord.
 • Deltageren formår at agere hensigtsmæssigt i forhold til givne virkelighedsnære simuleringer fsva. Bridge Ressource Management tematikker.
 • At rederiets gældende bestemmelser og procedurer er overholdt.
Indhold
 • Essential 7 Human Factors®, herunder
 • Situationsbevidsthed (Situational Awareness).
 • Dømmekraft (Situational Judgement).
 • Beslutningstagen (Decision Making).
 • Kommunikation (Communication).
 • Samarbejde (Cooperation).
 • Ledelse (Leadership).
 • Individuelle Modulatorer (Individual Modulators).
 • Technical Factors e.g. COLREG, RADAR og ECDIS.
 • Essential Leadership Toolbox®.
 • Øvelser i simulator.
 • Individuelle og gruppeopgaver.
 • Stress og stresshåndtering, herunder
  - Krise- og Katastrofepsykologi.
 • Kulturpsykologi.
Metode

Integreret træning står i modsætning til traditionel undervisning/træning, hvor emneområder er skarpt opdelte, og hvor der typisk veksles mellem klasserumsmanuduktion og efterfølgende øvelser. Den grundlæggende struktur i den integrerede træning består i gradvis introduktion til, arbejde omkring og øvelse i
enkeltelementerne i Bridge Resource Management efterhånden som behovet for ny viden/færdigheder/indsigt opstår i deltageren. Med andre ord, er kursets aktiviteter på broen styrende og afgørende træningsparametre. Helheden og sammenhængen i kursets indholdsdel vægtes derfor med henblik på at give deltageren indblik i den overordnede ramme som det lærte skal anvendes i.

Tid

3 dage – heraf anvendes 12 timer til træning og kontrol og 3 timer til reservetid i forhold til refleksion på holdet, mv.

Antal deltagere

Max. 8 deltagere

Trænere
 • Ivan Doulgerof, Cand.psych., Aut. Og/eller Frank Lamberg, Cand.psych., Aut. og Navigatør
 • SIMAC-instruktør (alternativt: Karsten Haegg eller Frank Tügel, Navigatører og Tekniske Instruktører)
Særlige bestemmelser

1. Deltagere skal som minimum have rang af [KAPT, OSTM; 1.STM, 2.STM]
2. Kontrol: slutkontrol gennemføres i forbindelse med:
    a. Afsluttende øvelse og afsluttende feedback-session.
    b. Indsendt handleplan efter endt kursus.
3. Det forventes at deltagerne indkvarteres samlet, og hver aften indgår der forberedelse til den efterfølgende dags program.

Tilmelding til kurser

Send en forespørgsel til Training@simac.dk.

outdated-browser